Pomoc psychologiczno-pedagogiczną reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno‐pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2013 r., poz. 532). Zespół Psychodiagnosis zajmuje się kompleksową realizacją zadań wynikających z w/w rozporządzenia. Nasi specjaliści prowadzą badania potrzeb (diagnozę), tworzą indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (dostosowane do potrzeb i możliwości placówki) oraz realizują pomoc poprzez:

Diagnoze:

– percepcji wzrokowej i słuchowej

– dużej i małej motoryki

– koordynacji wzrokowo ruchowej

– rozwoju społecznego i emocjonalnego

– rozumienia mowy

– rozwoju poznawczego

– samodzielności dziecka

– gotowości szkolnej

(Diagnozie poddawane są wszystkie dzieci, których rodzice wyrażą zgodę. Z przeprowadzonej diagnozy sporządzany jest pisemny raport dla rodziców wraz z zaleceniami do pracy w domu).

 

Prowadzenie zajęć grupowych:

– rozwijających percepcję wzrokową

– rozwijających poczucie tożsamości z grupą przedszkolną

– rozwijających emocjonalność dzieci

– rozwijających wachlarz sposobów radzenia sobie z trudnościami wieku przedszkolnego

 

Prowadzenie zajęć indywidualnych:

– z dziećmi objętymi indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym

– z dziećmi przejawiającymi trudności w grupie przedszkolnej

– z dziećmi, które uzyskały odbiegające od normy wyniki diagnozy

 

Ponadto:

– pomoc wychowawcom w rozwiązywaniu problemów w grupach

-prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia subwencji oświatowych

– indywidualne konsultacje dla rodziców

– możliwość terapii indywidualnej w PsychoDiagnosis

-prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych

 

Współpracujemy z psychologami, pedagogami specjalnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,  logopedami oraz lekarzami rodzinnymi i psychiatrami dziecięcymi co pozwala skutecznie realizować pomoc dziecku.

Zapraszamy do współpracy!